Przetarg na zakup pontonu

Dziwnów, dnia 15.07.2019 r.

Zapytanie Ofertowe numer 1/2019 na dostawę motorówki typu RIB z silnikiem do Klubu Sportów Wodnych Baltic w Dziwnowie

Projekt pt. „Bezpieczne Żagle” realizowany przez Klub Sportów Wodnych Baltic w Dziwnowie w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

I. ZAMAWIAJĄCY
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC DZIWNÓW
Ul. Żeromskiego 30
72-420 Dziwnów

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez publikację na stronie www.kswbaltic.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa motorówki typu RIB z silnikiem.
2. Specyfikacja techniczna:
a. długość 515m
b. tuby pneumatyczne wykonane z materiału CSM np. typu Hypalon lub równoważny – kolorystyka błękitna, jasno szary
c. siedzisko jednoosobowe typu jockey,
d. układ sterowania hydraulicznego z kierownicą oraz manetką biegów i przyspieszenia,
e. pompa zenzowa z automatem
f. kokpit samoodpływowy,
g. kadłub z laminatu – kolorystyka biała,
h. silnik 4-suwowy wysokiej jakości typu Yamaha lub równoważny o mocy od 25KM do 40KM.
3. Oddanie przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona w Klubie Sportów Wodnych Baltic w Dziwnowie.
4. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie stanowił będzie on przedmiotu zabezpieczenia.
5. Kody CPV
34522000-2 – Łodzie rekreacyjne i sportowe

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji do 21.08.2019r.
2. Miejsce realizacji: KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC W DZIWNOWIE

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia .Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)
c) posiadają odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy:
a) powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Zarządem Zamawiającego), przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b) nie spełniający kryteriów wymienionych w punkcie V.1.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

Wykonawcy przystępujący do postępowania obowiązani są przedstawić:
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1do Zapytania Ofertowego,
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego),
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego),
4. W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie VI.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim, na komputerze lub ręcznie, długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
2. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być podpisane lub parafowane.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
8. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej).
11. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
12. Oferta wraz z załączonymi dokumentami powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy oraz opisaną: Oferta do zapytania numer 1/2019 na dostawę motorówki typu RIB z silnikiem do Klubu Sportów Wodnych Baltic w Dziwnowie
lub
Oferta zeskanowana wraz z załącznikami może zostać dostarczona drogą elektroniczną na adres: a.lenkowski@post.pl
Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert.
13. Zaproponowana cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
14. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni od daty zakończenia składania ofert.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie zamawiającego: Klub Sportów Wodnych Baltic ul. Gryfitów 1, 72-400 Kamień Pomorski codziennie w godz.9,00-16.00 lub ofertę zeskanowaną wraz z załącznikami i podpisaną przez osobę upoważnioną można dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: a.lenkowski@post.pl
2. Termin składania ofert upływa w dniu 30.07.2019 roku o godz. 10:00.
3. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie nie będą rozpatrywane.
4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, kurierską lub elektroniczną.
5. Nadesłane oferty nie będą zwracane.

IX. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
KRYTERIUM WAGA (pkt)
CENA NETTO 50
OKRES GWARANCJI 10
CZAS REAKCJI SERWISU 10
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MOTORÓWKI 20
MOC SILNIKA 10

a) CENA NETTO – Pc
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Cn Pc – otrzymane punkty
Pc = x 50 Cn – cena netto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb Cb – cena netto badanej Oferty

Oferta za kryterium „cena netto” może otrzymać maksymalnie 50 pkt.
b) OKRES GWARANCJI – Pg
Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym, (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji przedmiotu zamówienia w liczbie miesięcy).
Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi12 miesięcy.
Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W razie, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu Ofertowym, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W ramach kryterium „okres gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

Gb
Pg = x 10
Gm

Oferta za kryterium „OKRES GWARANCJI” może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
c) CZAS REAKCJI SERWISU – Ps
Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym, (Wykonawca wskaże w Formularzu Ofertowym czas reakcji serwisu przedmiotu zamówienia w liczbie godzin).
W ramach kryterium „czas reakcji serwisu” oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Sm Ps – otrzymane punkty
Ps = x 10 Sm – najkrótszy czas reakcji serwisu spośród złożonych ofert
Sb Sb– czas reakcji serwisu badanej oferty
Oferta za kryterium „czas reakcji serwisu” może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
d) DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MOTORÓWKI– Pd
Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym długość całkowitą motorówki w metrach).
Zamawiający jednocześnie informuje, że długość całkowita 5,15m.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę długości całkowitej motorówki mniejszej niż 5,15m lub większej niż 5.15m, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W razie, gdy Wykonawca nie wskaże długości całkowitej motorówki w Formularzu Ofertowym, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W ramach kryterium „długość całkowita motorówki” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

Db –515
Pd = x 20
Dm –515

Oferta za kryterium „długość całkowita motorówki” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

e) MOC SILNIKA– Pm
Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym moc silnika w koniach mechanicznych KM).
Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalna moc silnika wynosi 40 KM a maksymalna 50 KM.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę mocy silnika mniejszej niż 40KM lub większej niż 50 KM, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W razie, gdy Wykonawca nie wskaże mocy silnika w Formularzu Ofertowym, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W ramach kryterium „moc silnika” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

Mb -40
Pm = x 10
Mm-40

Oferta za kryterium „moc silnika” może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, PO ICH ZSUMOWANIU WG WZORU: P = Pc + Pg+ Ps + Pd + Pm.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy lub Wykonawców do złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości lub ujawnienia błędów bądź nieścisłości w ofercie.

X. OCENA OFERT
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJ KORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 31.07.2019r. , a o wyniku oceny Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane, zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Wyniki wyboru najkorzystniejszych ofert zostaną umieszczone także na stronie internetowej www.kswbaltic.pl
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, czynnikiem decydującym będzie cena.
3. Zamawiający powiadomi Wykonawców, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze o terminie i miejscu zawarcia umowy pod warunkiem, że postępowanie nie będzie podlegało unieważnieniu.
4. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w punkcie III niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zmiana warunków umowy może wynikać ze zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, nazwy itp.) lub z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, chociażby w formie sukcesji uniwersalnej.
3. Zmiana warunków umowy może wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki Umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, na jego wniosek i za zgodą Wykonawcy.

XIII. GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY

1. Okres gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego – minimum 12 miesięcy od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z warunkami określonymi w pkt. IX, 1, b Zapytania ofertowego.
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad w Przedmiocie zamówienia, o ile wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.
3. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu na zgłoszenie rozumiany jako przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki od chwili zgłoszenia. Okres serwisu stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z warunkami określonymi w pkt. IX, 1, c Zapytania ofertowego.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnią się i zostaną zgłoszone Wykonawcy w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Niniejsze postępowanie zostanie unieważnione w przypadku gdy:
a) nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty będą nieważne lub wszystkie złożone oferty nie będą spełniały warunków udziału w postepowaniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym lub zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili uruchamiania postępowania,
d) zawiera błędy popełnione przez zamawiającego uniemożliwiające kontynuowanie postępowania bądź zawarcie umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

XV. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Arkadiusz Lenkowski, Tel 605332155, mail: a.lenkowski@post.pl

XVI. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Treść przetargu

Komentarze zostały zablokowane.